woensdag 20 juli 2022

De Demerdijken, een ecologische valstrik?

 Wie al eens een wandeling langs de Demer maakt valt het waarschijnlijk op, de Demerdijken vormen een interessant biotoop op zich, met vogels, planten en insecten die je in de rest van de vallei minder vaak tot niet aantreft.  Daar zijn enkele redenen voor.  Om te beginnen is een groot deel van de vallei ingepalmd door landbouw waarvan het merendeel maïsteelt.  Vooral deze teelt duldt geen ander leven op de akkers, zodoende vind je daar geen andere planten of insecten. Verder zijn er een aantal weilanden die jaarlijks enkele keren geïnjecteerd worden met drijfmest, hier vind je ook amper leven buiten het raaigras dat er op geteeld wordt, Blijven over, een aantal weilanden die niet als drijfmest-stort worden gebruikt, en dus wel leven bevatten, en bossen en braakliggende terreinen.  Deze weilanden en bossen herbergen meestal een leefgemeenschap die gebonden is aan vochtige gronden.  De Demerdijken daarentegen zijn eerder droog en warmen sneller op en het planten en dierenleven ziet er wat anders uit, wat ze interessant maakt. Op de Demerdijken vinden we naast de obligate Brandnetels een overvloed aan Duizendblad en Boerenwormkruid, maar ook Kaasjeskruid en Muskuskaasjeskruid, Jacobskruiskruid, Wilde chicorei, Stinkende balotte, Klaproos, een aantal schermbloemigen en zo kan ik nog even doorgaan.  Als je er in juni wandelt is het duidelijk, de bloemenpracht is dikwijls indrukwekkend.
Deze bloeiende planten trekken dan ook vlinders en andere insecten aan, sommige zijn eerder zeldzaam.  Een voorbeeld hiervan is het Kaasjeskruiddikkopje dat wordt aangetrokken door de vegetatie, en in het bijzonder door één plantensoort op de dijken.


Het is een nogal onopvallende dagvlinder die in de vallei aan een opmars bezig is, de rups van dit vlindertje leeft, niet toevallig, op Kaasjeskruid. En dat Kaasjeskruid voelt zich goed thuis op de Demerdijken.


  Kaasjeskruid

Een ander voorbeeld van een insect, dit keer een nachtvlinder, dat zich voortplant op de dijken is de Sint-Jacobsvlinder.
De Sint-Jacobsvlinder is een echt juweeltje met zijn bloedrode vlekken op gitzwarte vleugels (foto Wikipedia)
De felgekleurde geel-zwarte rups van de Sint-Jacobsvlinder leeft op en van St-Jacobs-kruiskruid, een plant die zich graag op de dijken vestigt.

De jaarlijkse verwoesting.

Tot hier toe was het verhaal van de Demerdijken een mooi verhaal van een niche biotoop langsheen de Demer waarin we heel wat interessante en ook bedreigde soorten aantreffen en die zich er ook trachten voort te planten.  
Spijtig genoeg wordt deze levensgemeenschap jaar na jaar en vaak meerdere keren per jaar, telkens opnieuw meedogenloos weggemaaid door de beheerder, de Vlaamse Waterweg. Zonder omzien vermaalt men bloeiende planten, wiens nectar voedsel is voor een onnoemelijk aantal insecten, maar ook de rupsen en larven van deze insecten, wat hun voortplanting uiteraard niet ten goede komt. 
Hoewel men zich op de website van de Vlaamse Waterweg sterk maakt over ecologisch bermbeheer lijkt dit er in de praktijk niet echt van te komen.  Telkens opnieuw worden dijken gemaaid als de plantengemeenschap die er voorkomt, in bloei staat.  En telkens wordt dit grondig gedaan, zoals de bijgaande foto's illustreren.  
Dit jaar werden de dijken gemaaid op 18 en 19 juli, bij temperaturen boven de 35 °C . Mochten er rupsen de maaimachine hebben overleefd, dan deed de verschroeiende hitte de rest. 

Het moet gezegd worden dat de oeverzijde sinds enkele jaren minder wordt gemaaid, ook te zien op de foto's, dit komt zeker de aanwezige vogels zoals Kleine Karekiet en Bosrietzanger ten goede.

Dit beheer moet toch anders en beter kunnen, zeker voor een overheidsdienst die natuur uitdrukkelijk op zijn homepage zet en die zegt met het Sigmaplan naast het verhogen van de veiligheid ook oog te hebben voor de ontwikkeling van riviernatuur en uiteindelijk Vlaanderen groener wil maken.  Maaien anders aanpakken, misschien meer gefaseerd of in stroken, maar met aandacht voor de natuurwaarden die er voorkomen, is ongetwijfeld een goedkope ingreep die snel zal bijdragen tot de doelstellingen die men voorop stelt. dinsdag 24 maart 2020

Vogels in de vallei

De natte winter en vooral de voortdurende regen in de eerste dagen van maart zetten de Demervallei langzaam aan onder water.  De weiden en akkers transformeerden op enkele dagen tijd in een enorme watervlakte.  Na de regens klaarde het weer op en werd het tijd om op zoek te gaan naar bijzondere maar ook gewone vogels die aangetrokken worden door de overstroomde vallei.  Tussen Langdorp en Testelt zijn op zulke dagen het gebied "Achter Schoonhoven" en de "Demerdonken" wat verderop de plaatsen bij uitstek om op zoek te gaan.  En omdat de voorjaarstrek ook op gang komt, is kan iedere dag een verrassing brengen.

Op 13 maart kwamen de eerste steltlopers langs, een groepje Grutto's, onderweg van hun winterverblijf in West-Afrika naar noord Nederland en verder, overnachtten achter de kerk van Langdorp.  Ik had mijn tele objectief niet mee maar kon ze uit de verte toch nog vastleggen.
Grutto (Limosa limosa)

Op 18 maart kwamen de volgende gasten langs, 3 Kemphanen.  Deze steltlopers brengen de winter door in tropisch Afrika, en hadden er dus ook een flinke reis op zitten.  Ze zijn ook op weg naar hun broedplaatsen meer noordelijk.
Kemphaan (Calidris pugnax)

Grauwe ganzen zijn niet zulke trekkers, tegenwoordig broeden ze ook in de streek, bijvoorbeeld rond het Schulensmeer.  Dit paar kwam de omgeving verkennen, misschien op zoek naar een plaatsje om te broeden.
Grauwe gans (Anser anser)
De overstroomde weiden trekken grote aantallen meeuwen aan, de meerderheid zijn Kokmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen komen ook regelmatig langs en af en toe zit er een Stormmeeuw.  Op 21 maart kwam er met een groep Kokmeeuwen een zeldzamere gast mee.  Een Zwartkopmeeuw verraadde zijn aanwezigheid door zijn roep, een kenmerkend, vér dragend 'jiauw'.  Ze zijn veel zeldzamer dan kokmeeuwen, in het Antwerpse havengebied zie je ze wel meer, maar in onze regio worden ze gemiddeld Zo'n 5 x per jaar waargenomen.  De zwarte kap die doorloopt tot in de nek en de rode snavel zijn kenmerkend.  De meeuw vloog hoog over, de foto is niet zo gedetailleerd maar de kenmerken zijn wel mooi te zien.
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
Diezelfde dag doken een paartje Bergeenden op tussen de andere aanwezige eenden. Deze grote eenden zie je meestal aan de kust, in onze contreien zijn ze veel zeldzamer.  Ook één van onze mooiste kleine eenden, de Zomertaling, zocht voedsel op de overstroomde weilanden. Zomertalingen brengen de winter ook in Afrika door, na hun lange tocht profiteren ze van het voedselaanbod langs de Demer.
Bergeend (Tadorna tadorna)
Zomertaling (Spatula querquedula)

Vaste gasten in de vallei zijn de Blauwe reiger en de Aalscholver.  Je kunt ze het jaar rond ontmoeten maar vooral de Blauwe reiger profiteert van de hogere waterstand om z'n voedsel te zoekn.
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Tenslotte nog enkele beelden van een zeer elegante eend die ook aangetrokken wordt door de waterpartijen en die, na de winter te hebben doorgebracht rond de evenaar, de verre tocht naar Europa onderneemt om hier, vooral in Finland, te broeden.
Pijlstaart (Anas acuta)
Pijlstaart (Anas acuta)

woensdag 9 januari 2019

Vierkensbroek

De winter kabbelt rustig voort in de Demerbroeken. Het Vierkensbroek tussen Testelt en Zichem ligt er nat en koud bij.  Een beetje zon doet deugd en doet verlangen naar de lente.  Mezen, vinken en merels zoeken naar voedsel.  Als je goed kijkt vind je een Goudhaantje, ons kleinste vogeltje.  Nijlganzen bewaken de ondergelopen weides, een Roodborstje wijst de weg.
Zicht vanuit de schuilhut in Zichem

BroosvijverGoudhaantje (Regulus regulus)

Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)

Roodborst (Erithacus rubecula)

dinsdag 25 december 2018

Winter in de vallei

Op kerstochtend speelde de zon met de mist in de vallei.
Demerdonken in Langdorp.woensdag 28 november 2018

Achter de Testeltse berg


De Voortberg in Testelt wordt plaatselijk ook wel "de Testeltse Berg" genoemd. Het is een typische ijzerzandsteenheuvel, ongeveer 1 km lang en 300 meter breed. Boven op de heuvel liggen stenige akkers met zeldzame planten. Op de flanken groeit een eiken-berkenbos met veel adelaarsvaren.  Achter de berg strekken zich de Demerbroeken uit, een uitgestrekte brok natuur in de brede vallei van de Demer, tussen Testelt, Zichem, Averbode en Diest.  November 2018 bleef erg lang warm en droog, je kon er tot het midden van de maand nog libellen aantreffen.
Zicht op de Abdij van Averbode

Fazant

Staartmees 


Bruinrode Oeverlibel

maandag 12 november 2018

November ochtend in Averbode Bos & Heide

Een Vroege ochtendwandeling in de buurt van het Munninxgoor aan de Turnhoutsebaan.  Dit ven was tot voor enkele jaren een mais-akker, nu kun je d'r reigers, eenden, aalscholvers en, tijdens de trekperiode, verschillende steltlopers aantreffen.  In het najaar zorgt nevel soms voor erg mooie beelden.  
De heide rondom het ven ziet er in het ochtendlicht al even spectaculair uit.vrijdag 4 mei 2018

Mei!

Als natuurliefhebber vind ik de maand mei zonder meer de mooiste en boeiendste maand.  Eind april wordt de aanzet gegeven voor een explosie van kleuren en geuren, het hoogtepunt komt dan enkele dagen later.  Omdat er nog tamelijk koude nachten zijn, maak je veel kans op nevelige ochtenden, wat vroege ochtend wandelingen een aanrader maken. 
Deze beelden nam ik de voorbije dagen in de Demervallei in Langdorp.